Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00
Usługi |

Terapia rodzin

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna – Poznań – jest to rodzaj pomocy psychologicznej, który obejmuje nie tylko osobę (lub osoby) przejawiającą trudności (np. dziecko lub dzieci), zaś również pozostałych członków rodziny (np. rodziców). W terapii rodzin może uczestniczyć cała rodzina lub kilku jej członków np. rodzice i jedno z dzieci. Celem terapii rodzin jest przepracowywanie konfliktów i problemów występujących w rodzinie oraz poprawa lub odbudowa relacji między poszczególnymi członkami rodziny. Podczas terapii rodzin – Poznań – każdy z członków rodziny na możliwość przedstawienia własnego punktu widzenia danego problemu lub sytuacji oraz poznania perspektyw pozostałych osób. Terapia rodzin służy polepszeniu wzajemnego rozumienia, komunikacji oraz współpracy między członkami rodziny.
Uczestnictwo członków rodziny może mieć ważny wpływ na powodzenie indywidualnego procesu leczenia jednego z członków rodziny np. osoby chorej na schizofrenię, depresję itp. Często bywa również tak, że objawy, trudności czy cierpienie jednej osoby wpływają na pozostałe osoby, na relacje między członkami rodziny, na ich samopoczucie i funkcjonowanie.

Na czym polega terapia rodzin?

Terapia rodzin polega na spokojnej rozmowie członków rodziny z psychoterapeutą o problemach we wzajemnych relacjach lub trudnościach, z którymi zmagają się poszczególni członkowie rodziny lub cała rodzina. Terapia rodzin opiera się na założeniu, iż rodzina funkcjonuje jak system naczyń połączonych – gdy jedna z osób ma problemy, to wpływają one negatywnie na pozostałych członków rodziny, co z kolei może przyczyniać się to powstawania nieporozumień i konfliktów. Celem terapii rodzin jest poszukiwanie źródeł konfliktów lub problemów, nazwanie ich oraz wspólna praca nad ich rozwiązaniem.

Kiedy należy zgłosić się na terapię rodzin – Poznań?

Na terapię rodzin warto zgłosić się w sytuacji, gdy w rodzinie występują kłótnie i konflikty, gdy relacje między poszczególnymi członkami rodzin są zaburzone, gdy mają oni trudności z rozpoznaniem swoich potrzeb lub pragnień, nie czują bliskości, brakuje zrozumienia, wsparcia, rozmowy. Terapia rodzin – Poznań — jest szczególnie pomocna sytuacjach, gdy cała rodzina przeżywa kryzys związany z trudnym czy nawet traumatycznym wydarzeniem.

Najczęściej rodziny zgłaszają się na terapię z następujących powodów:

  • Doświadczanie problemów natury emocjonalnej lub psychicznej przez jednego z członków rodziny, które wpływają na pozostałych członków rodziny wywołując u nich ból lub cierpienie. Przykładem opisywanej sytuacji może być choroba psychiczna (np. depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, stany lękowo – depresyjne itp.), uzależnienie od środków psychoaktywnych (narkotyków, alkoholu, dopalaczy) lub hazardu, zaburzenie osobowości (np. osobowość narcystyczna, osobowość socjopatyczna, schizoidalna itp.), nieradzenie sobie ze złością, stresem, przejawianie nadmiernego niepokoju lub zatroskania występujące u jednego lub kilku członków rodziny.

  • Występowanie silnej niechęci do wzajemnych kontaktów między poszczególnymi członkami rodziny, nieumiejętność porozumienia się nawet w najprostszych kwestiach, występowanie konfliktów.

  • Negatywne oddziaływanie na dzieciach problemów lub konfliktów występujących między rodzicami – dzieci zaczynają przejawiać trudności wychowawcze lub doświadczają trudności emocjonalnych np. stanów niepokoju, lęku, smutku, przygnębienia , czasami zaczynają przejawiać intensywną złość lub agresję względem rówieśników lub dorosłych. Bywa również tak, iż w sytuacjach występowania konfliktów między rodzicami u dzieci pojawiają się dolegliwości somatyczne – bóle różnych części ciała, wymioty, moczenie się. Wszystkie wymienione sytuacje stanowią powód do zgłoszenia się na konsultację do psychoterapeuty.
  • Występowanie trudności w zachowaniu dziecka np. pogorszenie wyników w nauce, wagarowanie, popadanie dziecka w konflikty z rówieśnikami, popadanie dziecka w konflikty z prawem.
  • Zmiana zachowania dziecka – gdy dziecko staje się skryte, małomówne, wycofane, przejawia utratę zainteresowań, brak motywacji.
  • Występowanie sytuacji trudnej lub traumatycznej w rodzinie np. ciężka choroba u jednego z członków rodziny, śmierć członka rodziny, separacja rodziców, rozwód rodziców, nagła konieczność zmiany otoczenia.

Jak przebiega terapia rodzin?

Terapię rodzin przeprowadza specjalizujący się w terapii rodzin psychoterapeuta. Najlepsze efekty omawianego typu terapii są wtedy, gdy w terapii uczestniczą wszyscy członkowie rodziny. Terapeuta stara się wysłuchać każdego członka rodziny, poznać wszystkie punkty widzenia danego problemu lub konfliktu. Terapeuta zawsze zachowuje neutralność – nie opowiada się za żadną ze stron konfliktu czy problemu. Rolą psychoterapeuty nie jest szukania osoby odpowiedzialnej za wystąpienie problemu lub konfliktu lecz wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich członków rodziny – będzie spełniało ich oczekiwania i potrzeby.
Terapia polega na spokojnej rozmowie między psychoterapeutą a członkami rodziny. Podczas terapii psycholog zachęca wszystkich członków rodziny do swobodnego dzielenia się swoimi uczuciami, emocjami, myślami i potrzebami. W ten sposób specjalista stara się dotrzeć do przyczyn zgłaszanych problemów, aby móc je zidentyfikować i znaleźć odpowiednie rozwiązania.

Częstotliwość spotkań oraz czas trwania terapii

Zwykle spotkania trwają 1 godz. i odbywają się co 2 – 3 tygodnie. Na przepracowanie problemu, z którym zgłasza się rodzina, potrzeba najczęściej co najmniej kilku spotkań. Liczba wizyt uzależniona jest od diagnozowanego problemu oraz postępów w terapii. Na pewno nie należy oczekiwać efektów od razu po pierwszym spotkaniu, gdyż najczęściej ma ono charakter informacyjny – służy przede wszystkim rozeznaniu się specjalisty w sytuacji rodzinnej, zapoznaniu się z poszczególnymi członkami rodziny, problemami, które ich sprowadzają do gabinetu oraz wybraniu odpowiedniej metody terapeutycznej.

Efekty płynące z terapii rodzin

Podstawowym efektem terapii rodzin jest ustalenie problemu, z którym zgłasza się rodzina, poznanie jego źródeł i wypracowanie skutecznego rozwiązania. Dodatkowo pod wpływem terapii członkowie rodziny mają możliwość na lepsze poznanie siebie nawzajem: swoich potrzeb, uczuć, emocji i myśli. Terapia rodzinna wpływa na poprawę komunikacji w rodzinie – członkowie rodziny uczą się zarówno wyrażania swoich opinii, jak i słuchania zdania pozostałych osób. W ten sposób poprawia się wzajemne rozumienie między domownikami.

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.