Rejestracja telefoniczna lub sms 7 dni w tygodniu od 9:00 do 21:00

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Klinikę LMC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Do kogo skierowana jest informacja?

Klauzula opisuje zasady przetwarzania danych:

 

  • Klientów i kontrahentów;
  • Potencjalnych klientów;

 

i jest przekazywana zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1 ze zm.) – dalej RODO.

Dane administratora i kontakt do niego

Klinika LMC  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą Poznaniu przy ul. Święty Marcin 73/8, KRS 0000900724 NIP 7831837106

Telefon: 784 355 472, e-mail: info@klinika-lmc.pl

Administrator powołał również Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem: drezmo.odo@gmail.com

Cel i podstawy przetwarzania danych

Kategorie osób Cele przetwarzania Podstawa prawna
Klienci i kontrahenci

*    Zawarcie i realizacji umów, w tym obsługa zlecenia i reklamacji;

*    Wystawienie faktury, rozliczenia księgowe, odprowadzenie podatku;

*    Obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń;

* Obsługa procesu rejestracji wizyty i zarządzanie terminami wizyt;

 

*    Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

*    Przepisy podatkowe, w szczególności ustawy o  podatku od towarów i usług, a także ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

*    Prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest umożliwienie obrony oraz  dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Potencjalni klienci

*    Przedstawienie oferty związanej z usługami poradni;

*    Działania marektingowe;

*    Nawiązanie współpracy;

*    Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania,

 

*    Prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest możliwość nawiązywania relacji biznesowych, przedstawiania swojej oferty na żądanie potencjalnego klienta oraz udzielania odpowiedzi na pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

*    Zgoda na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną i telefoniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Prawa przysługującej na mocy RODO

Każdej osobie przysługuje prawo:

  • Wycofania zgody, na podstawie której dane są przetwarzane;
  • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy skontaktować się pisemnie, mailowo lub  telefonicznie z Administratorem.

Prawo złożenia skargi

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym poprawne działanie usług takich jak hosting strony internetowej, obsługi poczty elektronicznej i dostawcy usług informatycznych Administratorowi.

 

Dane klientów oraz kontrahentów mogą być udostępnione do współpracującej kancelarii prawnej, firmy windykacyjnej, firmy księgowej, operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Źródło danych i zakres udostępnianych danych

 

Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

 

Administrator może także pozyskiwać dane z ogólnodostępnych źródeł, takich jak KRS, CEIDG czy  biała lista podatników w celu próby nawiązania współpracy lub weryfikacji danych rejestrowych klienta/kontrahenta. Zakres pozyskanych danych jest zgodny z zakresem publicznie udostępnionych w tych rejestrach informacji.

Czas przechowywania danych

Kategorie osób Czas przechowywania danych
Klienci i kontrahenci 5 lat po roku zakończenia umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń do czasu ich zaspokojenia lub przedawnienia czasu nawiązania współpracy i  zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń.
Potencjalni klienci Do czasu nawiązania współpracy i zawarcia umowy (od tego momentu dane są przetwarzane jak dane klienta). W przypadku nie nawiązania współpracy dane będą niezwłocznie usuwane, chyba że ich przechowywanie będzie miało uzasadnienie w obronie przed roszczeniami, wówczas do czasu przedawnienia tych roszczeń. Do czasu cofnięcia zgody w przypadku jej uprzedniego wyrażenia na otrzymywanie powiadomień marketingowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

 

Dobrowolność podania danych

Kategorie osób Informacja o obowiązku lub dobrowolności podania danych
Klienci i kontrahenci

W zakresie danych potrzebnych do zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie uniemożliwi zrealizowanie tego działania.

Dane niezbędne do wystawienia faktury kontrahent lub klient ma obowiązek podać zgodnie z przepisami podatkowymi. Ich nie podanie uniemożliwi wystawienie faktury.

Potencjalni klienci Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy lub  przekazania oferty.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Pani/a dane nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Informacja o transferze danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/a dane nie będą udostępnione do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.

 

Umów się już dziś!


Rejestracja i wizyty

7 dni w tygodniu, 9:00-21:00
W celu umówienia się na wizytę, prosimy o kontakt telefoniczny lub sms pod numerem:

📞+48 784 355 472

Klinika LMC Centrum
ul. Święty Marcin 73/8
Poznań, Centrum
Wejście bramą obok sklepu Żabka.