Konsultacja psychologiczna

stanowi badanie stanu psychicznego. Konsultacja psychologiczna obejmuje diagnozę psychologiczną oraz wskazania dotyczące dalszego postępowania. Na konsultacje składa się: wstępny wywiad, określenie problemu, celu diagnozy i spodziewanych rezultatów, postawienie hipotez na temat głębokości i typu zaburzeń, wybór metod diagnostycznych, badanie i opracowanie wyników, końcowy opis i przekazanie wyników. Konsultacja psychologiczna zajmuje zwykle około 3 spotkania. Kończy się wskazaniem do dalszej pracy. Formą pisemną konsultacji psychologicznej jest orzeczenie.

Porada psychologiczna

pomoc ukierunkowana na rozwiązanie zgłaszanego przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna problemu. Porada psychologiczna obejmuje wstępną rozmowę, wywiad i obserwację, określenie problemu, przekazanie wyjaśnień i/lub skierowanie do dalszego leczenia

Porada psychologiczna obejmuje zwykle jedno spotkanie, może zakończyć się rozwiązaniem problemu lub przekierowaniem do innego specjalisty.